Styrelsen och Bakgrund för Hospicefonden i sydvästra och mellersta Skåne

STYRELSEN


Ordf. Inger Blennow, läkare

e-post: inger.blennow(at)gmail.com


Kristian Lillö, webb-ansv, sekr, prost

e-post: kristian.lillo(at)svenskakyrkan.se


A-M. Gravgaard, kontaktperson, läkare

e-post:anne-marie.boeck(at)bredband.netEva Nitelius, läkare

nitelius(at)hotmail.comCecilia Broomé, kassör, medlemsregister, sjuksköterska
cecilia.t.broome@gmail.com 

Inga-Lill Högfeldt, sjuksköterska
inga-lill.hogfeldt@telia.com
Revisor: Stig Tunestål, rev suppl. Bengt Brattmark.BAKGRUND:

Palliativ vård definieras av WHO 1990:

 

Den aktiva vården, som ges den sjuka, när sjukdomen inte längre svarar på kurativ behandling, och när behandling av smärta, andra plågsamma symptom och uppfyllelsen av fysiska, psykiska, sociala och andliga behov är det allt överskuggande. Vården bedrivs av ett multidisciplinärt team, och strävar efter högsta möjliga livskvalitet för patienten och anhöriga. Palliativ vård bekräftar livet och ser döendet som en normal process – vare sig påskyndar döden eller förlänger döendet, lägger tonvikten på symptomlindring och integrerar de fysiska, psykosociala och andliga aspekterna på vården, samt erbjuder stödåtgärder för anhöriga under patientens sjukdom och under sorgen.

 
Palliativ medicin
definieras som läran om, forskningen inom och utövandet av palliativ vård.

 

Palliativa åtgärder
definieras som behandlingsmetoder som används inom alla kliniska specialiteter, när en sjukdom inte kan botas.

 

Basal palliativ vård/medicin
motsvarar kunskaper, färdigheter o förhållningssätt nivå A+B som beskrivs i ”Svensk läroplan i palliativ medicin 2001” på sjukhem, sjukhus och vanlig kommunal hemsjukvård, se www.sfpm.se/SFPM dokument.

 

Specialiserad palliativ vård/medicin
motsvarar nivå C i läroplanen ovan, och kräver särskild utbildning av all personal inklusive läkare, utövas på hospice/palliativmedicinska vårdavdelningar och i palliativa team i hemsjukvård.

 

Utredningen ”Värdig vård vid livets slut 2001:6” preciserar, att vården bör vara tillgänglig för alla vid livets slut särskilt med hjärtsvikt, njursvikt, leversvikt, lunginsufficiens, MS, ALS och annan allvarlig neurologisk sjukdom och obotlig cancer.

STADGAR för Hospicefonden i sydvästra och mellersta Skåne
§ 1. Verksamhetsområde

Den ideella föreningen ”Hospicefonden i sydvästra och mellersta Skåne” riktar sin verksamhet mot den palliativa vården i hemmet och på hospices/palliativmedicinska avd. i Trelleborg, Malmö och Lund.

 
§ 2.
Föreningens säte

Föreningens säte fastställes genom styrelsebeslut.

 
§ 3.
Ändamål

- att främja utvecklingen av palliativvård av högsta kvalitet tillgänglig för alla som behöver och vill ha sådan vård i hemmet eller på hospice/palliativavårdavdelningar.

- att verka för att god palliativ vård ses som en medborgerlig rättighet och att lagstiftning utformas med detta syfte

- att främja utvecklingen av palliativa vårdenheter/hospice med optimal inre och yttre miljö i sydvästra och mellersta Skåne.

- att stödja volontär verksamhet på palliativa vårdenheter/hospice .


§ 4.
Föreningens arbete

Föreningen är politiskt och religiöst oberoende och eftersträvar öppenhet och god kommunikation gentemot allmänhet, anställda inom professionen, landsting, kommuner och politiker.

Föreningen avser att vända sig till enskilda, föreningar, institutioner och företag för samverkan.

Föreningen ser behov av ökade resurser inom palliativ vård i området och behov av utbyggnad och vill därför verka opinionsbildande för att skaffa resurser.

Föreningen avser att anordna återkommande informationsmöten angående aktuella teman liksom att i mån av resurser medverka till utbildningsmöten för medlemmar, allmänhet och personal .

Föreningen planerar att ge ut informationsfoldrar till intresserade för allmän information och för att uppmärksamma den palliativa vårdens resursbrister och angelägna utökning.

Föreningen hoppas kunna samarbeta med volontärförmedlingar och medverka till handledning och utbildning av volontärer.

Föreningen avser att bedriva insamlingsarbete till stöd för utveckling av palliativ verksamhet.

Föreningens styrelse beslutar om fördelning av bidrag och gåvor samt medel till föredrag, utbildningar och utvecklingsarbete.

 
§ 5.
Medlemskap

a) Medlemskap i föreningen erhålles av den som vill främja föreningens mål och erlägger fastställd årsavgift. Både fysiska och juridiska personer kan oavsett hemort bli medlemmar.

b) Medlem som bryter mot föreningens stadgar eller på något sätt skadar föreningens verksamhet kan uteslutas. Beslut härom fattas av föreningens styrelse.

c) Medlemskap upphör omedelbart på en medlems egen begäran och kan även upphöra vid utebliven betalning av årsavgift.

d) Varje medlem har en röst på årsmötet.

 
§ 6
. Styrelse och revision

Styrelsen skall bestå av ett ojämnt antal ledamöter, minst 5 och högst 9. Vid val av styrelse eftersträvas olika professionell bakgrund. Styrelsen väljes på årsmötet för en mandattid av 2 år. Vid första årsmötet väljes halva styrelsen för 1 år. Ordförande väljs av årsmötet. Vice ordförande, sekreterare och kassör utses inom styrelsen.

Styrelsen skall årligen avge årsredovisning och verksamhetsberättelse. Räkenskaperna skall lämnas till revisorn senast 2 månader före årsmötet.

Revisor skall årligen granska föreningens räkenskaper och förvaltning. Revisor och dennes ersättare skall vara godkänd eller auktoriserad.

Revisor och ersättare väljes på årsmötet.

Revisorn skall efter utförd granskning avge revisionsberättelse en månad före årsmötet.

Föreningens räkenskapsår är kalenderår.

Styrelsen för protokoll över sina beslut. Protokollen justeras av ordföranden jämte en på sammanträdet vald justeringsman.

Styrelsen ansvarar för att räkenskaperna föres på ett lagenligt sätt samt att bokslut upprättas efter varje kalenderårs utgång.

Firma tecknas av styrelsen som helhet eller av ordföranden tillsammans med en av styrelsen utsedd ledamot.

 
§ 7.
Årsmöte

Årsmöte skall hållas före april månads utgång. Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ som fastställer mål och inriktning för följande års arbete. Kallelse skall vara utskickad minst 2 veckor före datum förårsmötet. Vid årsmötet skall följande förekomma:

 1. Årsmötets öppnande.

2. Frågan om mötets stadgeenliga utlysande.

3. Fastställande av röstlängd.

4. Val av ordförande samt sekreterare för årsmötet.

5. Val av 1 justeringsman som tillsammans med mötesordförande skall justera årsmötesprotokollet.

6. Fastställande av föredragningslista.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse.

8. Fastställande av årsredovisningen samt beslut om disposition av resultatet.

9. Revisionsberättelsen

10. Frågan om ansvarsfrihet förstyrelsen.

11. Förslag från styrelsen.

12. Inkomna motioner vilka för att kunna behandlas skall ha inkommit senast 2 månader innan årsmötet.

13. Fastställande av medlemsavgifter för innevarande år.

14. Val av ordförande för 1 år.

15. Val av styrelseledamöter för en tid av 2 år efter dem som är i tur att avgå.

16. Val av revisor samt av revisorsersättare för en tid av 1 år.

17. Utse 3 personer varav en sammankallande som valberedning

18. Beslut om kommande årsverksamhetsplan.

 
§ 8. Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla till extra årsmöte om en särskild fråga kräver det. På extra årsmöte skall liksom vid ordinarie årsmöte punkterna 1 – 6 avhandlas samt därutöver endast den eller de särskilda frågor som föranlett kallelsen.

§ 9. Stadgeändring

För beslut om ändring av eller tillägg till stadgar erfordras 2/3 majoritet vid två på varandra följande årsmöten varav minst 1 skall vara ordinarie. Tiden mellan dessa årsmöten får inte understiga 3 månader för att beslut skall bli gällande.

§ 10.
Upplösning

Föreningen kan upplösas om ändamålet inte längre kan fullgöras. Befintliga medel får därvid överförastill annan sammanslutning eller inrättning i Skåne med samma eller likartat ändamål.
Beslut om föreningens upplösning tas på ordinarie eller extra årsmöte.